پی آمدهای بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان

درگیر شدن قشر کودک و نوجوان در بازیهای برخط نشان میدهد که در موقعیتهای اخلاقی آنان بیاحساس نیستند و بیشتر مسئولیت پذیرند. 4. بر روی جلد هر بازی دو نشانه درج میشود، اولی که قسمت جلوی بستهبندی نرم افزار درج می شود درجه­ی بازی را بر حسب گروه سنی مخاطب نشان میدهد و دومی که قسمت پشت بسته­بندی نرم­افزار بازی قرار دارد، توضیحات بیشتری را درباره­ی درجهبندی به خریداران ارائه میدهد. بازی های رایانه ای سبک زندگی را به بچهها آموزش میدهد؛ چگونگی مراقبتهای ساده پزشکی، عروسی گرفتن، آموزش خوانندگی، نگهداری سگ و گربه، چگونگی ارتباطات با دیگرانو طریقه پیدا کردن شغل را از طریق بازی آموزش می دهند. اما اینکه نهادهای حوزه علمیه و مراجع رسما در زمینه ورود پیدا کند و پژوهشی مناسبی انجام دهند، وجود ندارد. بنابراین نهادهای حوزوی فعالیت پژوهش های مناسبی را در این زمینه انجام نداده¬اند تا اینکه نظر اسلام را در این زمینه استخراج کنیم.

یک نهاد حوزوی از میان این همه بازی رایانه ای که وجود دارد، تنها بر روی یک بازی کلاش آف کلانز پژوهشی انجام داده است. از نظر فقهی در موضوع لهو و لعب پژوهشی انجام نشده است. یکی از ویژگیهای بازی غفلت است؛ در کتاب های لغت در معنی لهو و لعب مثال از بازی بچهها میزنند؛ و علامه طبابایی در ترجمه کلمه لهو و لعب میگوید مانند بازی بچهها؛ یعنی پایان آن منجر به غفلت میشود و این مسأله در ذات بازی نهفته است. در ابتدا باید اصطلاح فقهی لهو و لعب و نیز حدود سرگرمی کاملا فقهی تبیین شود؛ زمانی که کلمه لهو را در روایات پیگیری میکنیم؛ لهو مؤمنان تنها چند مسأله آورده شده است: اسب سواری، تیراندازی و نیز نخ ریسی برای بانوان به عنوان لهو بیان شده است. متأسفانه هنوز اصطلاح لهو و لعب و سرگرمی تبیین نشده است و تا این مفاهیم از منظر فقهی تبیین نشود، مراجع نخواهند توانست در این زمینه فتوا دهند؛ بنابراین نخست باید حد سرگرمی از لحاظ فقهی مشخص شود و گروهی از کارشناس بازی؛ مصادیق و موضوعات را بررسی کنند، جامعهشناسها، روانشناسها، حقوقدانها و طلبههای جوان درگیر با این عرصه بیایند و مصادیق، آسیبها و مسائل را برای مراجع تبیین کنند، بعد از آن مراجع میتوانند مصداق حد و حدود سرگرمی را تعیین کنند و فتوا دهند که بیش از این حق نداریم که سرگرمی را توسعه داده شود؛ اما متأسفانه هنوز موضوع شناسی مناسبی در این زمینه در حوزه علمیه تولید نشده است.

به همین صورت، طراحان بازی میتوانند با بهرهگیری از تجارب جامعهشناسان، بازیهایی را که اصول اجتماعی، محیطي، اداره یک شهر يا مبارزه با فقر را بهوضوح در خود دارند، تهيه نمايند؛ بازيهايي كه در این زمینه، نسبت به دیگر بازیها مؤثرتر عمل کرده و نتایج مدنی بیشتری را دارند. مرجع میگوید که اگرسیگار ضرر دارد حرام است؛ یعنی باید گروههایی تشکیل شود و موضوعشناسی، مصادیق، آسیبها و فرصتها و تهدیدهایش را در آورده در اختیار مرجع قرار دهند؛ بعد از این مراحل مراجع میتوانند نظریه وفتوای خویش را ارائه دهند، و این مسائل در فقه موجود است. اما در حوزه فقه فردی اینگونه نیست؛ مرجع نمیتواند تشخیص دهد سیگار ضرر دارد یا خیر؟ در حوزه فقه فردی مرجع موضوعشناس نیست و خود را موضوعشنای نمیداند، آن فقه اجتماعی است که مرجع خود را مکلف میداند که موضوعشناسی کند یا حداقل تیمهایی را برای موضوعشناسی فقه اجتماعی تشکیل دهد. دکتر معصومه اسمعیل نژاد، کارشناس رسانه: مهمترین مشخصه بازیهای رایانه ای حالت جنگی اغلب آن هاست و این که فرد باید برای رسیدن به مرحله بعد بازی با نیروهایی به اصطلاح دشمن بجنگد.

بازی برای کودکان و نوجوانان، تجربیاتی را مهیا میکند که یادگیریهای بعدی آنها را شکل میدهد و این تجربیات، موجب ظهور استعدادها و توانمندیهای آنان ميشود. زمانی که کودکان تربیب خویش همانند چگونگی لباس پوشیدن را از طریق رسانه یاد می گیرند، به همان میزان آنها کمتر به والدین مراجعه میکند و در نتیجه کودکان حرفشنوی کمتری از آنها دارند و این مسأله آسیب بزرگ تربیتی است. از نظر حرکتی نیز این بازی ها تنها چند انگشت کودک را حرکت می دهند. حالا با بازیهایی طرف هستیم که میشود به واسطهٔ آن جنب و جوش داشت، ورزش کرد، بازیهای حرکتی انجام داد و از تمام اتاق برای بازی کردن استفاده کرد. منابع اسلامی به گونهای است که بازی را توسعه ندهیم، اما متأسفانه امروزه این اتفاق می افتد به خصوص بازیهای رایانهای که از اساس توسعه و توهم است و حداقل بازیهای بیرونی یک فوایدی را می¬توان برایش متصور کرد. به همت این انجمن تیم ملی الکترونیک اسپرت کشور برای اولین بار در دومین دوره­ی بازیهای داخل سالن ماکائو شرکت کرد و توانست نایب قهرمان این مسابقات شود(وبسایت فدراسیون ورزشهای همگانی). کانون بازیهای رایانهای زیرنظر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس است. چهار مؤلفه مهم آن عبارت است از: 1. نقض اصول اساسی یا باورهای دینی (چگونگی نمایش بهشت و جهنم) 2. توهین به اماکن مقدس (توهین به مسجد، کلیسا).

دیدگاهتان را بنویسید