وضعیت بازیهای رایانهای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار

در واقع فعالان اصلی عبارت از سازمان­هایی است که مستقیماً در این حوزه نقش دارند و فعالان فرعی را سازمان­هایی تشکیل می دهند که به طور غیرمستقیم در این حوزه مؤثر هستند. دبیر دومین جشنواره­ی نرمافزارهای چندرسانهای نیز تشکیل این بنیاد را به معنای ایجاد رقیب و مانع برای بخش خصوصی (مهمترین فعالان حوزه محتوای دیجیتالی) میداند. با توجه به اینکه جشنواره­ی یاد شده بویژه برای فراهم آوردن بانک جامع اطلاعات تولیدکنندگان و آثار موجود در حوزه­ی رسانههای دیجیتال و نرمافزارهای چندرسانهای و از جمله بازیهای رایانهای تلاش کرده بود، نسبت به جشنوارههای بعدی در این حوزه مانند جشنواره­ی تسمای شورای عالی اطلاعرسانی و جشنواره­ی مهندسی رسانه­ی صدا و سیما دستاوردهای بیشتری داشت. در میان انبوه بازی های رایانه ای که اکنون به آسانی در دسترس کودکان قرار می گیرند، بازی هایی وجود دارند که در آن مسایل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان بویژه ایران، مورد گستاخی قرار می گیرد.

4ـ بازی از قید کشاکش و پرخاش آزاد است. این بنیاد در اساس­نامهاش خود را مؤسسهای فرهنگی، هنری، غیرانتفاعی و غیردولتی نامیده است (اساس­نامه­ی بنیاد ملی بازیهای رایانهای). به همت این انجمن تیم ملی الکترونیک اسپرت کشور برای اولین بار در دومین دوره­ی بازیهای داخل سالن ماکائو شرکت کرد و توانست نایب قهرمان این مسابقات شود(وبسایت فدراسیون ورزشهای همگانی). وظیفه­ی اصلی آن حمایت از الکترونیک اسپرت، شناسایی استعدادها و برنامهریزی برای این بازیهاست. این اتحادیه که زیرنظر آموزش و پرورش فعالیت می­کند، اولین بازی رایانهای «انرژی هستهای» را تولید کرد که در تیرماه 1386 رونمایی شد. استمرار چنین بازی هایی، نوجوان را پرخاش گر و ستیزه جو می سازد و تلاش می کند خواست هایش را با زور و تهاجم به دست آورد. بهتر است آموزش به بچهها را با استفاده از یک بازی لذتبخش آغاز کنید تا دلیلی برای یادگیری برنامه نویسی داشته باشند. کودکان در بازی های سنتی یاد می گیرند که چگونه با دیگران تعامل داشته باشند، و با همدلی آنچه که خود دارند با دیگری تقسیم کنند و از با هم بودن لذت ببرند.

بخش اعظم بازیهای سنتی ترکیبی از فعالیتهای ذهنی و بدنی است و کودکان در هر دو بعد تقویت میشوند اما مدتها است در کوچه های شهر من اثری از کودکانی که باهم فوتبال بازی میکنند، نمیبینم و متاسفانه این معضل در شهرهای بزرگ و کوچک گریبانگیر بچه ها شده است و کودکان از ترس والدین در خانه ها زندانی میشوند. و نیازافزار، بهطور تخصصی در حوزه­ی پویانمایی و طرحهای گرافیکی فعال هستند اما در حوزه­ی بازیها هم تولیدات و فعالیتهایی داشتهاند (وبسایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای). به گفته­ی وی این کار اگرچه باعث افزایش نسبی قیمت تمامشده بازی میشود اما از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند و در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود (وبسایت اخبار فناوری اطلاعات). ساخت این شرکتها وارد کشور میشود. مالکیت شرکت بهصورت سهامی عام است و سهام آن در بورس عرضه میشود و شرکت بهصورت سهامی و با انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط سهامداران اداره میشود. با اینکه اساس­نامه­ی بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، بنیاد تحت نظارت معاونت امور سینمایی و سمعی وبصری است؛ اعضای هیئت امنای آن را مقامهای دولتی تشکیل میدهند و دیگر اعضا نیز باید به تأیید این هیئت برسند.

به گفته­ی قائم مقام بنیاد، در این دوره­ی زمانی نظارت بر بازار بازیها بهخصوص بازیهای خارجی، جلوگیری از توزیع بازیهای رده مجهول مربوط به کنسول­های مختلف و همچنین ارائه­ی یک ردهبندی سنی بومی مطابق با ارزشهای ملی و مذهبی برای بازیها از برنامههای اولویتدار بنیاد به حساب میآید (وبسایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای). از دیگر سو، تا سال 1385 که بیانات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر توجه ویژه به صنعت سینما و بازیهای رایانهای و تأثیرات آن­ها و لزوم شکلگیری سازمانهایی برای هماهنگی و گسترش درست این بازیها (ساعدی، 1386) منجر به تشکیل «بنیاد ملی بازیهای رایانهای» شد، سازمانی بهطور خاص متولی سیاست­گذاری، برنامهریزی، حمایت و نظارت بر بازیهای رایانهای در ایران نبود. اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی با بهرهمندی از ابزار بازیها، استفاده از تعهد و تخصص داخلی، تلاش برای تولید محصولات ارزشمند داخلی و رقابت با محصولات متنوع خارجی را میتوان از اهداف بخش بازیهای رایانهای جشنواره دانست (وبسایت جشنواره ملی رسانههای دیجیتال). البته به اعتقاد قائم­مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در حوزه بازیها توانمندی نیروی انسانی هم از نظر تعدد و هم از نظر تخصص در بخش خصوصی بالاست و مشکل اصلی که مانع بهرهمندی از این ظرفیت میشود، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به زیرساختها و تجهیزات موردنیاز در اختیار این بخش است.

دیدگاهتان را بنویسید